Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1:Algemene bepalingen

Vandaele kaas.be is de webwinkel van Vandaele kaas bvba Heule, met maatschappelijke zetel te 8501 Heule, Mellestraat 452, met ondernemingsnummer 461.545.004(hierna ‘Vandaele kaas') waardoor haar klanten de mogelijkheid wordt geboden om producten online aan te kopen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat Vandaele kaas bvba aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de klant plaatst bij Vandaele kaas bvba.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene of specifieke voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door zijn bestelling te plaatsen, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze ook aanvaardt.

Artikel 2: Prijs

Alle op de website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.

Alle prijzen zijn indicatief.

Indien vervoer, reservatie en of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventuele bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Leveringen

De levering aan huis wordt gegarandeerd op woensdag en op vrijdag tussen 16u en 20u. De levering aan huis is gratis vanaf 30€.

Leveringen aan huis zijn enkel mogelijk voor Heule, Gullegem, Lendelede, St-Elooiswinkel, Kuurne en Kortrijk-centrum.

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het door de klant vermelde adres, hetzij in geval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld.

De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij met het oog op de levering aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. Vandaele kaas bvba kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat de verkochte goederen niet of niet tijdig konden worden geleverd, wanneer blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde door de klant niet correct werden ingevoerd.

Artikel 4: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn op het Belgisch grondgebied in de Europese Unie.  De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.  Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of er materiële fouten in voorkomen, of deze niet up to date is.  In geval van specifieke vragen, verzoekt Vandaele kaas bvba om vooraf contact op te nemen.

Vandaele kaas bvba is wat de juistheid, actualiteit, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Zij kan in geen geval aansprakelijk zijn in geval van materiële fouten, zet of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vandaele kaas bvba .

Vandaele kaas bvba is gerechtigd om bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de leveringen.

Artikel 5: Betaling

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijze

Cash

Payconiq, bancontact

Bij levering dient te worden betaald.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Vandaele kaas.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld na de levering.

Artikel 8: Weigeren van een order

Vandaele kaas bvba kan in volgende gevallen een bestelling weigeren.
-Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
-Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
-Bij vaststelling van een ongeldig aanbod
-In geval van overmacht
-In geval van een technische fout

Artikel 9: Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Vandaele kaas bvba  geleverde producten wettelijk geregelde kwaliteitscontroles. De minimale houdbaarheidsdatum is de datum tot waarop een (voeding)middel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard. Deze houdbaarheidsdatum is maar geldig zolang de verpakking niet geopend is en zolang de bijzondere bewaarvoorschriften nageleefd werden. De houdbaarheidsdatum op levensmiddelen is een aanwijzing van de producent. Tijdens de vermelde termijn garandeert de producent de kwaliteit van zijn product. Deze garantie geldt wanneer de bewaaromstandigheden, op het etiket vermeld, ook gerespecteerd zijn. De bewaaromstandigheden op het etiket hebben daarom hun belang.

De houdbaarheidsdatum staat in verband met de bijzondere bewaaromstandigheden. Hierdoor zijn alle schakels van de voedingsketen verantwoordelijk voor de kwaliteit; van de producent en alle tussenpersonen (groothandelaars, vervoerders, winkeliers) tot consument (tijdens en na de aankoop). Eenmaal de verpakking geopend, houdt de garantie op. De kwaliteit van het product is gegarandeerd zolang de verpakking intact blijft. Eens geopend, wordt het voedingsmiddel een kwetsbaar product en vervalt de aangegeven datum. Er is geen wettelijke verplichting om niet-voorverpakte levensmiddelen te etiketteren.

Artikel 10: Informatie m.b.t. dieet en allergieën

Vandaele kaas bvba besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten.

Hoewel Vandaele kaas bvba er alles aan doet om de betreffende informatie accuraat weer te geven, kan het voorvallen dat een bepaald ingrediënt niet werd vermeld en er in producten sporen worden teruggevonden van ingrediënten, zonder dat dit op de website werd aangegeven.

Vandaele kaas bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele allergische reacties of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een product.

Artikel 11: Overmacht

In geval van overmacht is Vandaele kaas bvba niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen.Vandaele kaas bvba is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 12: Privacy

Vandaele kaas bvba verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan de vraag van de klant.

Vandaele kaas bvba behandelt alle gegevens van haar klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.  De klant kan de gegevens die in de klantenlijst bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.